mushow kitestore
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
Mushow Kitestore
forum/poslední
comments/poslední
bazar
Návštěvy
TOPlist

ČKF obecná pravidla

Navigace: mushow.cz / News / ČKF obecná pravidla

 

Základní pravidla a ustanovení
Tato závodní pravidla byla sestavena tak, aby zajistila, že vždy vyhraje ten nejlepší  z registrovaných závodníků na základě sportovního chování, kitových dovedností, „štěstí“, připravenosti a kvality sport. vybavení. 
 
Sportovní chování a pravidla 
Závodníci v kiteboardingu podléhají souboru pravidel a očekává se od nich, že se jimi budou řídit a uplatňovat je. Základem sportovního chování je, že když závodníci poruší pravidlo, tak bez prodlení přijme stanovený trest.
Bezpečnost
 
Kiteboarding může být klasifikovaný jako „extrémní“ sport a proto jakékoliv nebezpečné chování z řad závodníků nebude tolerováno. Všechny přestupky proti bezpečnosti budou řešeny závodní komisí dle těchto pravidel. 
 
Obecné bezpečnostní pravidla 
1. Závodníci nesmí být v  prostoru vyhrazeném pro závod, pokud se nejedná o jejich rozjížďku. 
2. V době mezi rozjížďkami má přednostní právo na přistání kitu ten závodník, který se účastní následující rozjížďky. 
3. Závodník, který jede port tack (má kite na levé straně), dává přednost v jízdě závodníkovi, který jede starboard  (kite na pravé straně). 
4. Závodník jedoucí port tack MUSÍ změnit směr nebo rychlost tak, aby jezdce jedoucího strarboard nijak neomezil. 
5. Pří míjení jezdců: závodník, který je up wind (výše proti větru), musí umístit svůj kite směrem vzhůru ve větrném oknu (kitové šňůry drží úhel větší než 45 stupňů vůči zemi) a závodník jedoucí down wind (níže po větru) musí umístit kite níže ve větrném oknu (kitové šňůry drží úhel menší než 45 stupňů vůči zemi). 
Jestliže oba závodníci jedou na stejnou stranu, musí závodník jedoucí jako druhý ve směru jízdy změnit směr tak, aby neomezil nebo nevytlačil druhého závodníka ze soutěžního prostoru. 
6. Každý závodník zná a v praxi umí provést self rescue pro zajištění vlastní základní bezpečnosti na vodě. 
7. V případě, že je závodník v ohrožení je povinnen volat o pomoc (mezinárodní nonverbální znamení pro volání o pomoc je mávání jednou či dvěma rukama nad hlavou). 
 
Kitové vybavení a bezpečnost 
1. Kite použitý v závodě musí být vybaven bezpečnostním systémem (dané výrobcem kitu). 
2. Všechny kitové bary (řídítka) použité při závodě musí mít bezpečnostní systém - quick release systém a safety leash. 
3. Safety leash musí být připoutaný k závodníkovi (vyjímkou jsou závody na překážkách a v rail parcích). 
4. Každý závodník musí být vybaven bezpečnostním kitovým nožem a v případě nebezpečí jej umět použít.
 
Zodpovědnost závodníků 
1. Pouze závodník rozhoduje o tom, zda do závodu nastoupí nebo ne s ohledem na vlastní bezpečnost. 
2. Bezpečnost a sportovní duch jsou nejdůležitějšími aspekty v závodě. Závodník, který poruší tyto zásady bude neprodleně ze závodu vyloučen. 
3. Závodník má poskytnout veškerou možnou pomoc jinému soutěžícímu, který je v nebezpečí. 
4. Závodník je osobně zodpovědný za to, že bude mít ochranné vybavení, které je pro podmínky daného závodu adekvátní. 
5. Závodník se zavazuje, že bude provádět triky a samostatnou jízdu tak, aby nijak neohrožoval jiné závodníky či třetí osoby. 
6. Závodník musí podepsat prohlášení o startu na vlastní zodpovědnost v závodu, pokud je o to požádán. 
7. V případě, že je závodník mladší 18 let, musí registraci provést jeho zákonný zástupce. Přihlášením do závodu závodník potvrzuje, že zná základní bezpečnostní pravidla kiteboardingu a možná rizika s tímto sportem spojena. 
8. Všichni závodníci pod 18 let musí mít v závodě i tréninku bezpečnostní přilbu. 
9. Každý závodník přihlášen do závodu musí mít odpovídající pojištění v případě úrazu, zranění třetí osoby nebo úhrady materiálních škod. 
 
Poškození sportovního vybavení a pomoc 
1. Pokud si závodník zničí nebo ztratí jakoukoliv část svého vybavení během rozjížďky může požádat o pomoc. Závodník nemůže být vyřazen ze soutěže. 
2. Pomoc poskytuje tzv. caddy (pomocník), který stojí mimo zónu rozhodčích či soutěžní prostor. 
3. Caddy asistuje závodníkům při startování a přistávání kitů a výměny vybavení během rozjížďky. 
4. Závodníci si během rozjížděk mohou vyjít proti větru i pomoci caddyho (pomocníka). 
5. Závodníci mohou měnit jakoukoliv část vybavení během rozjížděk.
 
Disciplíny, specifikace a řízení závodu
Závodní disciplíny 
Závody mohou být vyhlášeny v těchto disciplínách: 
1. freestyle 
2. okruhový závod – course race 
3. slalom 
4. kite cross 
5. sliders  (závody na překážkách) 
Ke každé z těchto disciplín jsou sestavena kritéria a specifická pravidla podléhajíci obecným pravidlům a ustanovením. 
 
Podmínky vhodné pro závod 
Když se rozhoduje o organizaci závodu, nesmí být opomíjena bezpečnostní pravidla (větrné podmínky a počasí: např.bouřky, mlha). Ředitel závodu může rozhodnout o zrušení či přerušení rozjížďky z důvodu nebezpečných větrných podmínek. 
Minimální průměrná rychlost větru pro jednotlivé disciplíny: 
freestyle – 12 uzlů 
okruhový závod – 10 uzlů 
slalom – 12 uzlů 
kite cross – 12 uzlů 
sliders – 12 uzlů 
V případě dalších faktorů ovlivňujících rychlost větru může ředitel závodu stanovit jinou vhodnou minimální rychlost větru. 
 
Znamení a zvukové signály v závodu 
1. Každá ze závodních disciplín je řízena vizuálními (vlajky) a zvukovými signály. Tyto signály slouží ke komunikaci mezi závodní komisí (rozhodčí) a závodníky. 
2. Všichni závodníci jsou povinni se těmito signály řídit a respektovat je. 
3. Systém a rozpis závodních znamení a signálu je specifikován v pravidlech pro jednotlivé disciplíny. 
 
Časové rozvržení rozjížděk a jejich odpočítávání 
1. Délku rozjížděk a dobu mezi nimi specifikuje ředitel závodu před začátkem závodu. 
2. Pokud to je potřeba, může ředitel závodu provést změnu i v průběhu závodu (jezdci i organizační tým je o této změně informován). 
3. Délka rozjížděk a doba mezi nimi má být určena ředitelem závodu v závislosti na současných větrných podmínkách a počasí. 
4. Každý závodník je osobně zodpovědný za to, aby věděl, kdy začíná jeho/její rozjížďka. 
5. Za žádných okolností nemůže být nikdo z týmu organizátorů zodpovědný za to, pokud někdo ze závodníků zmešká svou rozjížďku. 
6. Časové rozvržení rozjížděk a dobu mezi nimi má upřesnit ředitel závodu na schůzce závodníků a organizačního týmu. 
7. Jakmile rozjížďka začne, nemůže být za žádných okolností časově prodloužena. 
8. Rozjížďka může být přerušena pouze ředitelem závodu.
 
Věž rozhodčích a závodní zóna (soutěžní prostor) 
1. Všichni rozhodčí, hlavní rozhodčí, ředitel závodu a hlasatel/speaker vždy musí mít ničím neomezený výhled na závodiště v celé jeho šířce. 
2. Věž rozhodčích a soutěžní prostor musí být situována tak, aby se rozhodčí na závodiště dívali čelně. Věž rozhodčích musí soudce chránit před nepříznivým počasím (tj. před větrem, deštěm, sněhem a sluncem). 
3. V zóně rozhodčích se mohou pohybovat pouze rozhodčí, hlavní rozhodčí ,ředitel závodu, beach marshal, časoměřiči, flag marshal (osoba vztyčující vlajky) a osoby, kterým dříve vedení povolí do této zóny vstoupit. 
4. V průběhu závodu nemají jezdci ani třetí osoby povolený vstup na věž rozhodčích bez povolení ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího. 
 
Závodní zóna (soutěžní prostor) 
1. O velikosti a umístění soutěžního prostoru rozhoduje ředitel závodu v souladu s bezpečnostními pravidly. 
2. Přesná specifikace závodní zóny viz.pravidla jednotlivých disciplín. 
3. Pokud je soutěžní prostor blízko stromů nebo jiné překážky ohrožujícího bezpečnost soutěžících, musí být bezpečnostní zóna minimálně 20 metrů od těchto překážek. 
 
Přihlášení, registrace a kvalifikace 
1. Každý závodník, který se chce účastnit závodu se musí zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek (startovné) a to buď on-line nebo přímo na místě konání v termínu určeným organizátorem závodu. 
2. V případě, že je závodník řádně zaregistrován a zaplatil registrační poplatek, avšak se nemůže závodu z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, nemá nárok na navrácení startovného a bude v listině závodníků veden jako NS-nestartoval. 
 
Počet závodníků v závodě 
Minimální počet je 4 závodníci a maximální počet je 32 závodníků. V případě většího počtu závodníků se jedou kvalifikační rozjížďky a rozvržení jezdců je: 
dvacet šest závodníku je zařazeno přímo do závodu 
čtyři místa jsou nechány pro závodníky, kteří postupují z kvalifikace 
dvě místa jsou vyhrazena pro držitele „wildcards“ (divoká karta udělena organizátorem závodu) 
 
Kvalifikační rozjížďky 
1. Počet závodníků v kvalifikačních rozjížďkách není omezen. 
2. Z kvalifikačních rozjížděk postupují vždy 4 nejlepší závodníci, kteří jsou zařazeni do závodu dle umístění v kvalifikační rozjížďce. 
 
Rozdělení závodníků do kategorií 
V každém závodě jsou závodníci rozděleni do kategorií: 
ženy 
muži 
junioři: závodníci mladší 16 let 
 
Přijetí pravidel 
Každý přihlášený a zaregistrovaný závodník souhlasí, že: 
bude podléhat a řídit se stanovenými pravidly 
přijme uložené tresty a další postupy přijaté podle těchto pravidel 
pokud jde o tato rozhodnutí, neobrátí se k žádnému soudu nebo jinému tribunálu
 
Obecná pravidla a ustanovení
Každý závodník musí závodit v souladu s uznávanými principy sportovního chování a čestného jednání. Závodník může být potrestán podle tohoto pravidla pouze tehdy, jestliže je prokazatelně jasné, že tyto principy byly porušeny. 
 
Povinnosti vůči sponzorům a organizátorům závodu 
1. Každý zaregistrovaný závodník je povinen mít oblečenou závodní lycru (tričko, vestu) a to v závodu i tréninku. 
2. Závodníci jsou povinni umístit samolepky sponzorů a organizátorů na své vybavení (v rámci bezpečnosti). 
3. Žádný ze závodníků nesmí být hrubý a verbálně či nonverbálně napadat druhé závodníky, rozhodčí, organizátora, partnery, sponzory, média ani třetí osoby. 
4. Závodníci jsou povinni v době trvání závodu spolupracovat s organizačním týmem, médii a sponzory. 
 
Zveřejnění výsledků 
1. Výsledek rozjížďky se po vyhlášení nemůže zrušit. Toto neplatí v případě, kdy je oproti výsledku vznesen oprávněný a rozhodčími akceptovatelný protest. Tento protest může vznést závodník pouze do doby než bude oznámen výsledek dané rozjížďky. 
2. Výsledek rozjížďky bude vyhlášen až po ukončení následující rozjížďky tak, aby každý ze závodníků měl čas na podání protestu. Tento čas může být pouze prodloužen (nikdy zkrácen) na podnět hlavního rozhodčího. 
3. Každý den po ukončení závodů budou zveřejněny výsledky závodu (tištěná forma), tak, aby byly veřejně přístupné k nahlédnutí. Více informací o způsobu zveřejnění výsledků bude informovat ředitel závodu na prvním setkání se závodníky. 
 
Protesty 
1. Každý závodník má právo na podání protestu, jestliže dle jeho názoru došlo k porušení pravidel v jeho rozjížďce. 
2. Protest je třeba podat před vyhlášením výsledků dané rozjížďky a to řediteli závodu nebo beach maršálovi. Tento protest bude posouzen rozhodčími a případný postih stanoven a sdělen ředitelem závodu. 
3. Do podávání protestu a vyslechnutí rozhodnutí jsou přizváni pouze závodníci, kterých se tento protest týká. 
4. Pro upřesnění okolností mohou být přizváni i závodníci, kteří byli svědky důvodu protestu (toto je na rozhodnutí ředitele závodu). 
5. Na protest, který je podán po časovém limitu nebude brán zřetel a je neplatný. 
 
Postihy za porušení pravidel 
1. Každý přestupek či porušení pravidel, bude posouzen skupinou rozhodčích a ředitelem závodu, kteří společně rozhodnou o postihu. Jejich společné rozhodnutí sdělí závodníkovi ředitel závodu. 
2. Závodníkovi může uložit postih ředitel závodu nebo hlavní rozhodčí v závislosti na závažnosti
porušení pravidel. 
Následné postihy závodníků: 
nejlepší trik v rozjížďce je vyloučen ze zápisu a není hodnocen v žádném z kritérií 
diskvalifikace v rozjížďce 
diskvalifikace z disciplíny 
diskvalifikace ze závodu
Bodový systém

Vložil: admin, 20.02.2012

Komentáře


Žádné komentáře.

anketa

Letní kite trip (dovolená) v mém případě trvá:

MKB info
?>
login


Registrace

Zapomněli jste heslo?

Partners

design & web puradesign logo - web. stránky

rss newsNewsrss forumForum

Kontakt | Copyright © 2001-2024 Mushow.cz

mushow on facebook